Προκήρυξη

Προκήρυξη 

 για την εισαγωγή αιτήσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών με  

Τίτλο Π.Μ.Σ «Χειρουργική Ογκολογία Πεπτικού» 

Το Τμήμα Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. προκηρύσσει την εισαγωγή, κατ’ ανώτατο όριο σαράντα (40) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Χειρουργική Ογκολογία Πεπτικού», το οποίο πρόκειται να λειτουργήσει από τον Οκτώβριο του 2020 (αριθμ. ΚΑΔ 48976).

Ο σκοπός του προγράμματος σπουδών είναι η εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στη χειρουργική αντιμετώπιση των κακοηθών παθήσεων – πρωτοπαθών και μεταστατικών- αποκλειστικά των οργάνων του γαστρεντερικού συστήματος. Τα τελευταία χρόνια, η αύξηση της συχνότητας των νεοδιαγνωσθέντων κακοήθων παθήσεων του πεπτικού και ιδιαίτερα στις νεαρότερες ηλικίες καθιστά επιτακτική Εισήγηση για την Ίδρυση Π.Μ.Σ. «Χειρουργική Ογκολογία Πεπτικού».

Η χρονική διάρκεια φοίτησης διαρκεί τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα και οδηγεί, μετά την επιτυχή εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, στην απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στο γνωστικό αντικείμενο της ” Χειρουργική Ογκολογία Πεπτικού”. Το ΠΜΣ θα πιστώνεται συνολικά με 120 ECTS σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων και δεν διαχωρίζεται σε ειδικεύσεις, παρέχει ενιαίο πρόγραμμα σπουδών.

Οι κατηγορίες των υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, είναι:

1) Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και

αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (άρθρο 34, παρ. 1, 7 και 8

του Ν. 4485/2017.

2) Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν.4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με  τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.
3) Στο ΠΜΣ με τίτλο «Χειρουργική Ογκολογία Πεπτικού» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Εισήγηση για την Ίδρυση Π.Μ.Σ. «Χειρουργική Ογκολογία Πεπτικού» Νοσηλευτικής, κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής..
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ.

β) Σύντομο υπόμνημα για τους λόγους επιλογής και της πρόθεσης συμμετοχής του υποψήφιου στο Π.Μ.Σ.

γ) Αντίγραφο τίτλων σπουδών ελληνικού Πανεπιστημίου ίδιου Τμήματος και πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων του εξωτερικού.

δ) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.

ε) Για τη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής του Π.Μ.Σ. απαραίτητη θεωρείται, η γνώση ξένης γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Β2), η οποία, όταν δεν είναι βεβαιωμένα η μητρική τους, πιστοποιείται είτε με πτυχίο αντίστοιχου ξενόγλωσσου πανεπιστημιακού τμήματος είτε με κατοχή τουλάχιστον αναγνωρισμένων διπλωμάτων επάρκειας Β2. (Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται από με τους εξής τρόπους: α) Κρατικό Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003, β) Με πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, γ) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, δ) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμό των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας).

στ) Δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ή από τον φορέα εργασίας τους.

ζ) Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας / διαβατηρίου.

Η επιλογή των εισακτέων γίνεται με βάση την αξιολόγηση του φακέλου των δικαιολογητικών και συνέντευξη από την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων.

Για την αξιολόγηση των υποψηφίων μοριοδοτούνται:

α) Ο βαθμός πτυχίου (πολλαπλασιαζόμενος με συντελεστή 1, μέγιστο 10 μόρια)

β) Οι αναγνωρισμένες μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακός τίτλος 3 μόρια, κατοχή διδακτορικού τίτλου 7 μόρια, μέγιστο 10 μόρια)

γ) Η προφορική συνέντευξη (μέγιστο 30 μόρια). Στην προφορική συνέντευξη αξιολογούνται η επιστημονική κατάρτιση, η ερευνητική εμπειρία των υποψηφίων, η συναφής εξωπανεπιστημιακή δραστηριότητα και τα συναφή επιστημονικά ενδιαφέροντα.

δ) Οι ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια (μέγιστο μόρια, 1 μόριο/ανακοίνωση)

ε) Οι ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια (μέγιστο 10 μόρια, 2 μόρια/ανά ανακοίνωση)

στ) Οι δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά (5 μόρια/δημοσίευση, μέγιστο 15 μόρια)

ζ) Οι δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά (10 μόρια/δημοσίευση, μέγιστο 30 μόρια)

η) Η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα (5 μόρια/ανά πρόγραμμα, μέγιστο 15 μόρια)

θ) Η αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία (3 μόρια/έτος, μέγιστο 15 μόρια)

ι) Η γνώση της ξένης γλώσσας, επιπέδου Β2 επτά μόρια (7), επιπέδου Γ1 οκτώ μόρια (8), επιπέδου Γ2 εννέα (9) μόρια, ως μητρική ή απόκτηση πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε αγγλόφωνο πανεπιστήμιο δέκα μόρια (10),  μέγιστο τα δέκα (10) μόρια.

Ο ανώτατος βαθμός μοριοδότησης που μπορεί να συμπληρώσουν οι υποψήφιοι καθορίζεται από τα παραπάνω κριτήρια και είναι 150 μόρια.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν  τις αιτήσεις τους μαζί με τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα από 13/10/2020 έως και 23/10/2020 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail:dimmilonas@auth.gr ή με συμβατικό ταχυδρομείο στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Γραμματεία-Γραφείο Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, κτίριο ΚΕΔΙΠ Ιατρικής (έναντι Νοσ. ΑΧΕΠΑ).

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης, συνολικού ύψους τριών (3.000) χιλιάδων ευρώ και η καταβολή τους θα γίνεται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις και σε ημερομηνίες που θα οριστούν στην αρχή του Α΄εξαμήνου. Η εγγραφή των φοιτητών θεωρείται οριστική μετά την καταβολή της πρώτης δόσης των τελών φοίτησης.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται:

στη Γραμματεία του ΠΜΣ, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 11.00-13.00, Δημήτρης Μυλωνάς, τηλ.: 2310 992532, e-mail: dimmilonas@auth.gr  και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής: www.med.auth.gr

 Ο Υπεύθυνος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Κωνσταντίνος Μπαλλάς

Καθηγητής Χειρουργικής

Προκήρυξη

Προκήρυξη 

 για την εισαγωγή αιτήσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών με  

Τίτλο Π.Μ.Σ «Χειρουργική Ογκολογία Πεπτικού» 

Το Τμήμα Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. προκηρύσσει την εισαγωγή, κατ’ ανώτατο όριο σαράντα (40) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Χειρουργική Ογκολογία Πεπτικού», το οποίο πρόκειται να λειτουργήσει από τον Οκτώβριο του 2020 (αριθμ. ΚΑΔ 48976).

Ο σκοπός του προγράμματος σπουδών είναι η εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στη χειρουργική αντιμετώπιση των κακοηθών παθήσεων – πρωτοπαθών και μεταστατικών- αποκλειστικά των οργάνων του γαστρεντερικού συστήματος. Τα τελευταία χρόνια, η αύξηση της συχνότητας των νεοδιαγνωσθέντων κακοήθων παθήσεων του πεπτικού και ιδιαίτερα στις νεαρότερες ηλικίες καθιστά επιτακτική Εισήγηση για την Ίδρυση Π.Μ.Σ. «Χειρουργική Ογκολογία Πεπτικού».

Η χρονική διάρκεια φοίτησης διαρκεί τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα και οδηγεί, μετά την επιτυχή εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, στην απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στο γνωστικό αντικείμενο της ” Χειρουργική Ογκολογία Πεπτικού”. Το ΠΜΣ θα πιστώνεται συνολικά με 120 ECTS σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων και δεν διαχωρίζεται σε ειδικεύσεις, παρέχει ενιαίο πρόγραμμα σπουδών.

Οι κατηγορίες των υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, είναι:

1) Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και

αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (άρθρο 34, παρ. 1, 7 και 8

του Ν. 4485/2017.

2) Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν.4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με  τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.
3) Στο ΠΜΣ με τίτλο «Χειρουργική Ογκολογία Πεπτικού» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Εισήγηση για την Ίδρυση Π.Μ.Σ. «Χειρουργική Ογκολογία Πεπτικού» Νοσηλευτικής, κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής..
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ.

β) Σύντομο υπόμνημα για τους λόγους επιλογής και της πρόθεσης συμμετοχής του υποψήφιου στο Π.Μ.Σ.

γ) Αντίγραφο τίτλων σπουδών ελληνικού Πανεπιστημίου ίδιου Τμήματος και πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων του εξωτερικού.

δ) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.

ε) Για τη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής του Π.Μ.Σ. απαραίτητη θεωρείται, η γνώση ξένης γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Β2), η οποία, όταν δεν είναι βεβαιωμένα η μητρική τους, πιστοποιείται είτε με πτυχίο αντίστοιχου ξενόγλωσσου πανεπιστημιακού τμήματος είτε με κατοχή τουλάχιστον αναγνωρισμένων διπλωμάτων επάρκειας Β2. (Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται από με τους εξής τρόπους: α) Κρατικό Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003, β) Με πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, γ) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, δ) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμό των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας).

στ) Δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ή από τον φορέα εργασίας τους.

ζ) Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας / διαβατηρίου.

Η επιλογή των εισακτέων γίνεται με βάση την αξιολόγηση του φακέλου των δικαιολογητικών και συνέντευξη από την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων.

Για την αξιολόγηση των υποψηφίων μοριοδοτούνται:

α) Ο βαθμός πτυχίου (πολλαπλασιαζόμενος με συντελεστή 1, μέγιστο 10 μόρια)

β) Οι αναγνωρισμένες μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακός τίτλος 3 μόρια, κατοχή διδακτορικού τίτλου 7 μόρια, μέγιστο 10 μόρια)

γ) Η προφορική συνέντευξη (μέγιστο 30 μόρια). Στην προφορική συνέντευξη αξιολογούνται η επιστημονική κατάρτιση, η ερευνητική εμπειρία των υποψηφίων, η συναφής εξωπανεπιστημιακή δραστηριότητα και τα συναφή επιστημονικά ενδιαφέροντα.

δ) Οι ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια (μέγιστο μόρια, 1 μόριο/ανακοίνωση)

ε) Οι ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια (μέγιστο 10 μόρια, 2 μόρια/ανά ανακοίνωση)

στ) Οι δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά (5 μόρια/δημοσίευση, μέγιστο 15 μόρια)

ζ) Οι δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά (10 μόρια/δημοσίευση, μέγιστο 30 μόρια)

η) Η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα (5 μόρια/ανά πρόγραμμα, μέγιστο 15 μόρια)

θ) Η αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία (3 μόρια/έτος, μέγιστο 15 μόρια)

ι) Η γνώση της ξένης γλώσσας, επιπέδου Β2 επτά μόρια (7), επιπέδου Γ1 οκτώ μόρια (8), επιπέδου Γ2 εννέα (9) μόρια, ως μητρική ή απόκτηση πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε αγγλόφωνο πανεπιστήμιο δέκα μόρια (10),  μέγιστο τα δέκα (10) μόρια.

Ο ανώτατος βαθμός μοριοδότησης που μπορεί να συμπληρώσουν οι υποψήφιοι καθορίζεται από τα παραπάνω κριτήρια και είναι 150 μόρια.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν  τις αιτήσεις τους μαζί με τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα από 13/10/2020 έως και 23/10/2020 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail:dimmilonas@auth.gr ή με συμβατικό ταχυδρομείο στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Γραμματεία-Γραφείο Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, κτίριο ΚΕΔΙΠ Ιατρικής (έναντι Νοσ. ΑΧΕΠΑ).

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης, συνολικού ύψους τριών (3.000) χιλιάδων ευρώ και η καταβολή τους θα γίνεται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις και σε ημερομηνίες που θα οριστούν στην αρχή του Α΄εξαμήνου. Η εγγραφή των φοιτητών θεωρείται οριστική μετά την καταβολή της πρώτης δόσης των τελών φοίτησης.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται:

στη Γραμματεία του ΠΜΣ, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 11.00-13.00, Δημήτρης Μυλωνάς, τηλ.: 2310 992532, e-mail: dimmilonas@auth.gr  και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής: www.med.auth.gr

 Ο Υπεύθυνος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Κωνσταντίνος Μπαλλάς

Καθηγητής Χειρουργικής