Δίδακτρα

Σύμφωνα με το κόστος λειτουργίας και τον αριθμό των φοιτητών που θα έχουν απαλλαγή των τελών φοίτησης, υπολογίζεται ότι το συνολικό κόστος φοίτησης θα ανέρχεται στις τρεις χιλιάδες (3.000,00 ανά φοιτητήΤο ύψος και ο τρόπος καταβολής των τελών φοίτησης αναπροσαρμόζονται με πρόταση της ΣΕ και απόφαση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος. Η καταβολή των τελών φοίτησης γίνεται σε τρεις δόσεις, η πρώτη δόση θα καταβάλλεται με την εγγραφή και η δεύτερη και τρίτη δόση θα καταβάλλεται πριν από την έναρξη του Β΄ και Γ΄ εξαμήνου.