Απονομή Τίτλου

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής, που πέτυχε σε όλες τις εξετάσεις των μαθημάτων και αξιολογήθηκε επιτυχώς στην παρουσίαση της διπλωματικής του εργασίας, λαμβάνει το Δ.Μ.Σ. στις «Χειρουργική ογκολογία Πεπτικού» ( MSc “ SURGICAL ONCOLOGY OF THE DIGESTIVE TRACT ” ).
Η χρονική διάρκεια φοίτησης ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. . Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες του ΠΜΣ απαιτείται να συμπληρώσουν εκατόν είκοσι (120 ) πιστωτικές μονάδες (ECTS), ως εξής: 

  • Εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από την επιτυχή φοίτηση στα προσφερόμενα μαθήματα του πρώτου, δευτέρου εξαμήνου. 
  • Τριάντα (60)πιστωτικές μονάδες (ECTS) από το σχεδιασμό, εκπόνηση, συγγραφή και επιτυχή παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. 

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε α) παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των διδασκόμενων μαθημάτων, β) παρουσία σε εξωτερικά Ιατρεία και παρακολούθηση χειρουργικών επεμβάσεων γ) εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας η οποία μπορεί να είναι εργασία ανασκόπησης ή ερευνητική.
Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) προκύπτει από τον σταθμικό μέσο όρο των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (η στάθμιση γίνεται από τις πιστωτικές μονάδες των μαθημάτων και της ΜΔΕ) και υπολογίζεται, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου, με τον ακόλουθο τρόπο: O βαθμός κάθε μαθήματος και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (όπου προβλέπεται), πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο αριθμό πιστωτικών μονάδων (ECTS) και το άθροισμα των γινομένων διαιρείται με τον ελάχιστο αριθμό πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για τη λήψη του Δ.Μ.Σ. 

βαθμός Μ.Δ.Ε. =άθροισμα γινομένων (βαθμού κάθε μαθήματος x αντίστοιχα ECTS κάθε μαθήματος) + (βαθμός μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας x ECTS)
120 

Η γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος θα είναι η ελληνική και η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι είτε η ελληνική είτε η αγγλική. Όλες οι σχετικές διαδικασίες προκηρύξεις, διαδικασία επιλογής εισακτέων, πρόγραμμα μαθημάτων, εξεταστική διαδικασία, θα διενεργούνται στην ελληνική γλώσσα.